Voorwaarden speciaal lidmaatschap

Aanvullende Voorwaarden op het Juridisch reglement van NU´91 specifiek voor het Speciaal-lidmaatschap van 1 euro per maand. [1]

Speciaal-lidmaatschap

Gebruikmaking van het Speciaal-lidmaatschap is mogelijk gedurende het jaar 2020. Dit lidmaatschap kost 1 euro per maand voor het jaar 2020 en kan tot 31 december 2020 schriftelijk worden opgezegd met ingang van onmiddellijke datum. Indien het lidmaatschap niet uiterlijk voor 31 december 2020 wordt opgezegd, zal dit lidmaatschap per 1 januari 2021 geconverteerd worden in een regulier lidmaatschap. [2]

Advies en bijstand

Leden die gebruik maken van het Speciaal-lidmaatschap hebben – in beginsel – recht op juridisch advies en/of op juridische bijstand zulks op basis van de navolgende voorwaarden en uitgangspunten.

a. Advies van juridische aard. Vanaf de datum van de aanvang van het lidmaatschap ontstaat voor de leden het recht op juridisch advies van een medewerker van NU´91. Onder juridisch advies wordt verstaan het  aan de hand van de door het lid verstrekte gegevens beoordelen van diens juridische mogelijkheden, zulks voor zover NU´91 zich daartoe in staat acht en voor zover zij daartoe de mogelijkheid heeft, dit alles binnen de grenzen van de redelijkheid.

b. Bijstand van een medewerker in dienst van NU´91 ten behoeve van arbeidsgeschillen. Als arbeidsgeschillen worden hier uitsluitend beschouwd geschillen tussen werkgever en werknemer. Uitgezonderd zijn arbeidsongevallen en beroepsziekten of geschillen die betrekking hebben op werknemersverzekeringen tussen het lid en de uitvoeringsorganen van de werknemersverzekeringen betreffende het toekennen en/of de hoogte van uitkeringen.Arbeidsgerelateerde pensioenaangelegenheden of kwesties in de privésfeer zoals, maar niet uitsluitend, echtscheidingen vallen niet onder de dekking van het lidmaatschap. Voorts verstrekt NU´91 geen adviezen in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht.

NU´91 beslist op welke wijze, in welke mate, en voor welke duur, de hier bedoelde bijstand verleend wordt en zij heeft het recht om deze bijstand te allen tijde te doen beëindigen. Leidend hierbij is of er een redelijke kans is om het beoogde resultaat te behalen en er een redelijke verhouding is tussen de kosten en de te verwachten baten.

Onder de in sub b. genoemde bijstand valt niet het bijstaan in een juridische procedure voor de rechter of specifieke bezwaarprocedures richting UWV. Hiervoor verwijzen wij naar het reguliere lidmaatschap.

[1] Voor wat betreft dienstverlening, opzegging lidmaatschap en continuering lidmaatschap.

[2] Hierop is het reguliere juridisch reglement van toepassing van NU´91.