FAQ

Deze pagina wordt niet meer geüp­datet en bijgehouden. Voor de meest recente versie van de FAQ kun je voortaan gewoon terecht op onze eigen website www.nu91.nl/veelgestelde-vragen/coronavaccin

Wij krijgen veel vragen van leden over het coronavirus in relatie tot je werk. Hier vind je ons overzicht van de meest gestelde vragen. We hebben de vragen opgedeeld per categorie. Mocht je jouw vraag niet kunnen vinden, kijk dan voor de zekerheid of 1 van de andere categorieën je vraag bevat.

 

Het kan zijn dat de vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Ben je geen lid? Dan kun je NU lid worden. Juist nu, tijdens de coronacrisis, blijkt dat jij en jouw collega’s de spil vormen in het oplossen van een groot maatschappelijk probleem. Zonder te klagen, maar volhardend, verenigd en sterker dan ooit staat iedereen klaar.

 

Dagelijks spreken wij mensen uit het werkveld. We horen de zorgen en angsten die spelen rondom het coronavirus. Hierdoor weten we wat er speelt. Met een lidmaatschap kun je bij ons terecht met vakinhoudelijke vragen, voor persoonlijk advies of een luisterend oor. Juist in deze tijd. Daarnaast zijn wij er om jouw belangen te behartigen en zetten we ons in voor jouw beroepsontwikkeling én voor betere voorwaarden.

 

Lid worden? Klik dan hier.

> Veiligheid

In eerste instantie kun je niet weigeren om een coronapatiënt verplegen. Behalve dat je een eed heb afgelegd, geeft de beroepscode hier ook handvatten. Zo geeft deze aanknopingspunten om te bepalen hoe je je in je beroepsuitoefening als professional gedraagt. De code biedt je ook handvatten om in complexe situaties een weloverwogen afweging te maken over wat goede zorg in deze situatie vraagt. Met het uitspreken van de ‘Eed van verpleegkundigen en verzorgenden’ maken beroepsgenoten aan zichzelf, aan elkaar en aan de samenleving duidelijk waar zij voor staan in hun beroepsuitoefening. Juist in moeilijke tijden moeten we op verpleegkundigen en verzorgenden kunnen rekenen. Dit betekent echter niet dat er helemaal geen uitzondering gemaakt kan worden.

Mocht jij zelf tot de risicogroep behoren dan biedt Artikel 3 lid 1 sub a van de Arbowet uitkomst. Dit artikel verplicht werkgevers zo veel mogelijk te voorkomen dat het werk een nadelige invloed heeft op de gezondheid van werknemers. Kwetsbare werknemers hebben hierbij recht op extra bescherming.

Om veilig en gezond te kunnen werken is het voor deze groep werknemers altijd van extra belang om aandacht te besteden aan het zorgvuldig opvolgen van bestaande hygiëne richtlijnen, procedures en protocollen gelden voor de uitvoering van het werk. Het kan zijn dat bij het verplegen van corona patiënten dus nu extra aanvullende maatregelen en instructies nodig zijn.

Er zijn momenteel situaties denkbaar waarin het werk wel een verhoogd gezondheidsrisico oplevert en extra bescherming redelijkerwijs of in praktische zin niet te realiseren is. In die gevallen verplicht de wet de werkgever om na een goede risico-inschatting werknemers met verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van de desbetreffende werkzaamheden en waar mogelijk vervangend werk aan te bieden.

Behoort jouw partner (of een van jouw gezinsleden) tot een risicogroep, ga dan in gesprek met je werkgever en kijk of er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.

Kijk voor meer informatie op https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

 

Categorie: > Veiligheid

Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Dit is verankerd in de Arbowetgeving. Zodoende moet je werkgever er alles aan doen om de kans op besmetting zo veel mogelijk te minimaliseren. Eventuele kosten neemt de werkgever op zich.

Kijk voor de meest actuele stand van zaken rondom beschermingsmiddelen in relatie tot zorgprofessionals ophttps://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-1

Heb je aanvullende vragen hierover en ben je lid, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Veiligheid

Wat als de beschermende middelen op zijn?

Werkgever blijft verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Op het moment dat er een onveilige situatie ontstaat, doordat bijvoorbeeld beschermende middelen op zijn, ga dan direct het gesprek aan met je leidinggevende. Als die het niet weet, is hij of zij diegene die moet opschalen.

Het kan in een concreet geval betekenen dat het onverantwoord is om de zorg niet te leveren. Werknemer doet er in dit geval verstandig aan om zijn werk niet volledig neer te leggen maar om zijn werk, wegens gegronde vrees, te onderbreken en in overleg te treden met werkgever. Dit is een afweging per situatie en daar kan NU’91 zich niet concreet over uit laten.

Ben je lid van NU’91, dan kan je hierover contact opnemen met onze juristen op 030-296 41 44.

 

Categorie: > Veiligheid

Hoewel de richtlijnen geen wetgeving zijn, zijn ze niet vrijblijvend. Zij zijn richtinggevend bij interpretatie van de wet. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet heb je recht op een veilige en gezonde werkplek: Je werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, zodat het risico dat je ziek wordt zo klein mogelijk is. De werkgever móet zich aan deze wetgeving houden. Als je vindt dat je gezondheid onder druk staat, mag je je werk onderbreken. Wij raden je aan om over dit onderwerp in overleg te blijven met je werkgever en samen te zoeken naar oplossingen. Zo nodig kun je naar de OR of/ en het melden bij de arbeidsinspectie (Inspectie SZW) via www.inspectieszw.nl/melden/corona.

Het kan zijn dat het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is of je hebt een aanvullende vraag. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Veiligheid

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever effectieve maatregelen nemen als er gevaar bestaat voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer op de werkvloer. Als er (sterke verdenkingen van) een besmetting met corona zijn, moeten werknemers hun werk veilig kunnen blijven uitvoeren. Hiervoor moet de werkgever de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Als de werkgever die bescherming niet kan bieden en dus niet kan zorgen voor de juiste en voldoende beschermingsmiddelen, mag de werknemer zijn werk opschorten totdat die veiligheid wel gewaarborgd kan worden.

De vrees voor besmetting zonder dat er daadwerkelijke verdenkingen zijn is echter niet voldoende om je werk te onderbreken. Ook in die situatie moet de werkgever natuurlijk wel zorgen voor voldoende beschermingsmaatregelen.

Het kan zijn dat het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is of je hebt een aanvullende vraag. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Veiligheid

Het is zaak om allebei op te volgen. De richtlijnen van het RIVM zijn het vertrekpunt en het minimale dat er aan bescherming dient te zijn. Dat betekent dat, mocht een werkgever daar niet aan kunnen voldoen en onvoldoende noodzakelijke beschermingsmiddelen (conform RIVM-richtlijn) aanbieden, je dat direct intern aan de kaak moet stellen. Dit kan je doen bij de OR.

De Arbowet is een kaderregeling, waarin alleen algemene bepalingen staan die door organisaties en sociale partners nader moeten worden ingevuld. In de Arbowet is opgenomen dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van medewerkers. Hoe dat moet vind je in de arbocatalogus voor jouw branche en jouw eigen organisatiebeleid. Bij twijfel over specifieke situaties, overleg dan met jouw HR-afdeling of de arbo-arts over wat te doen.

Het kan zijn dat het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is of je hebt een aanvullende vraag. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Veiligheid

Zwangere werknemers hebben volgens de arbeidswetgeving recht op extra bescherming en daaruit valt op te maken dat, zolang er onzekerheid bestaat over de invloed van het virus op ongeboren kinderen, dit recht van toepassing is. De werkgever hoort zwangere werknemers vrij te stellen van werkzaamheden waarbij de werkneemster direct contact heeft met patiënten die verschijnselen hebben of besmet zijn met het coronavirus of met besmette materialen. Er is op dit moment te veel onzekerheid om te besluiten dat zwangere werknemers buiten de groep van kwetsbare personen vallen.

Voor de volledige tekst wat betreft de richtlijnen van het RIVM rondom zwangerschap verwijzen we je naar de website van het RIVM https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19

Het kan zijn dat het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is of je hebt een aanvullende vraag. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Veiligheid

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft aan dat de bestuurder eindverantwoordelijk is en blijft voor het leveren van goede en veilige zorg. Dat betekent dat de bestuurder op de hoogte moet zijn van de wijze waarop de ondersteunende inzet is georganiseerd. De IGJ onderstreept dat zorgverleners in deze unieke situatie de ruimte hebben om de zorg op afwijkende manieren te organiseren. Dan moet deze inzet wel nodig zijn om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Het kan zijn dat het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is of je hebt een aanvullende vraag. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Veiligheid

Ook stagiaires hebben recht op een veilige werkplek. Het is de vraag of het verstandig is stagiaires voor dit werk in te zetten en ze niet elders werkzaamheden te laten verrichten. In principe mogen ze alleen handelingen uitoefenen die verantwoord zijn en waartoe zij (vak)bekwaam zijn.

Het kan zijn dat het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is of je hebt een aanvullende vraag. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Veiligheid

Ja, het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat het feit dat iemand overleden is door het Coronavirus geen gevolgen heeft voor het uitkeren van levensverzekeringen.

Aanvullende informatie daarover vindt u ook terug op hun website, via de volgende link: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Veiligheid

De inzet van extra capaciteit is centraal geregeld. Via regionale contactpunten van werkgeversorganisaties zal tijdelijke capaciteit met ervaring in de zorg gekoppeld worden aan zorg- en welzijnsorganisaties die daar behoefte aan hebben. De uitvoering hiervan kan je terugvinden op www.extrahandenvoordezorg.nl waar NU’91 partner in is.

Het kan zijn dat het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is of je hebt een aanvullende vraag. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Veiligheid

Het ventilatiesysteem moet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Het systeem moet voldoen aan het Bouwbesluit art.1, lid 1: een technisch bouwsysteem, geen onderdeel uitmakend van een verwarmings- of koelsysteem, dat verse lucht toevoert of verontreinigde binnen lucht afvoert, of een combinatie daarvan. Het gaat hier om mechanische ventilatie, een systeem waarbij met behulp van een ventilator de lucht wordt ververst. Goed ventileren is nodig voor het verversen van de binnen lucht met buitenlucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.

Bij twijfel of het systeem in de ruimte of in het gebouw waarin jij werkt, aan het Bouwbesluit voldoet, moet advies ingewonnen worden van een onafhankelijk expert. Je kan voor meer informatie het gesprek aanknopen met je leidinggevende.

Categorie: > Veiligheid