FAQ

Deze pagina wordt niet meer geüp­datet en bijgehouden. Voor de meest recente versie van de FAQ kun je voortaan gewoon terecht op onze eigen website www.nu91.nl/veelgestelde-vragen/coronavaccin

Wij krijgen veel vragen van leden over het coronavirus in relatie tot je werk. Hier vind je ons overzicht van de meest gestelde vragen. We hebben de vragen opgedeeld per categorie. Mocht je jouw vraag niet kunnen vinden, kijk dan voor de zekerheid of 1 van de andere categorieën je vraag bevat.

 

Het kan zijn dat de vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Ben je geen lid? Dan kun je NU lid worden. Juist nu, tijdens de coronacrisis, blijkt dat jij en jouw collega’s de spil vormen in het oplossen van een groot maatschappelijk probleem. Zonder te klagen, maar volhardend, verenigd en sterker dan ooit staat iedereen klaar.

 

Dagelijks spreken wij mensen uit het werkveld. We horen de zorgen en angsten die spelen rondom het coronavirus. Hierdoor weten we wat er speelt. Met een lidmaatschap kun je bij ons terecht met vakinhoudelijke vragen, voor persoonlijk advies of een luisterend oor. Juist in deze tijd. Daarnaast zijn wij er om jouw belangen te behartigen en zetten we ons in voor jouw beroepsontwikkeling én voor betere voorwaarden.

 

Lid worden? Klik dan hier.

> OR

Het zijn roerige tijden voor de wereld, Nederland en in het bijzonder voor zorgend Nederland. Hoewel de waardering voor het vak groot is, vraagt het enorm veel van iedereen in de sector. Dat geldt ook voor ondernemingsraden: NU91 krijgt veel vragen van or’s. 

Al enige tijd werken we samen met MZ Services om ondernemingsraden van dienst te kunnen zijn. In onderstaande FAQ hebben we de meeste, door jullie gestelde, vragen op een rijtje gezet en daaraan de antwoorden van MZ Services toegevoegd. 

Vooropgesteld: op veel van deze vragen is in deze uitzonderlijke situatie geen pasklaar antwoord. We geven bij de meeste vragen dus zowel een formeel antwoord als een pragmatisch antwoord. We kunnen ons voorstellen dat je naar aanleiding daarvan nog wil sparren met een adviseur. Heb je een andere vraag of wil je meer informatie? MZ Services is graag bereid je te woord te staan en je met een (video-)gesprek verder op weg te helpen. 

Categorie: > OR

Ja. Zowel de Wet op de OndernemingsRaden als de cao zijn onverkort van toepassing. Dat betekent dat veel besluiten die nu genomen worden advies- of instemmingsplichtig zijn. 

Echter: is het redelijk/constructief/levensreddend om daar nu een beroep op te doen, in deze volstrekt uitzonderlijke coronatijd? Ga je daar nu (desnoods) over procederen? Dat is wat ons betreft – relevante uitzonderingen daargelaten – niet aan te raden. Een voorbeeld van een relevante uitzondering, is het aanpassen van cao-bepalingen. Dit kan alleen in overleg met alle cao-partijen. Dus zowel werkgevers als werknemers (de vakbonden). Ook in crisistijd kan hier geen uitzondering op gemaakt worden.

Categorie: > OR

Zowel artikel 28 als artikel 27 van de wet op de ondernemingsraden, zegt iets over de rol van de or in het kader van arbeidsomstandigheden. Artikel 28 stelt dat je als or de wettelijke plicht hebt om het naleven van voorschriften in het kader van veilig werken te stimuleren. 

Artikel 27 geeft de or instemmingsrecht op regelingen die gaan over alles wat met arbeidsomstandigheden te maken heeft. Dat geldt dus ook voor aanpassingen in de voorschriften die in jullie organisatie gelden. Het is daarmee belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de geldende veiligheidsvoorschriften en –protocollen en bij het niet naleven hiervan er de bestuurder actief op te wijzen. Wanneer extra voorschriften of richtlijnen van kracht worden, die negatief afwijken van de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften van het RIVM, geldt het instemmingsrecht van de or. Let hierbij ook goed op handhaving en sanctionering. Zorg er tevens voor dat controlemogelijkheden, en de eventuele sancties, direct gecommuniceerd worden wanneer de maatregelen binnen de organisatie worden afgekondigd. Dus dat medewerkers hiervan actief op de hoogte gesteld worden.

Categorie: > OR

Nee. In het reglement van de or wordt geregeld hoe de or tot besluiten komt. In het or-reglement staat normaal gesproken een ondergrens van het aantal aanwezigen dat benodigd is voor het kunnen bijeenkomen in een vergadering. 

Daarnaast geldt wettelijk dat in het or-reglement een quorum moet zijn opgenomen. Dat is het aantal aanwezigen dat bij een vergadering moet zijn om als or rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Vaak wordt dat gesteld op de helft van het aantal zetels +1. 

Is het echter begrijpelijk dat een bestuurder of dagelijks bestuur in deze situatie om een dergelijke constructie vraagt? Het antwoord is: ja. Mogelijk kan de or het db, gezien de uitzonderlijke situatie, tijdelijk mandateren om zijn taken waar te nemen. Denk ook aan de mogelijkheid van digitaal vergaderen als het reguliere vergaderen nu niet lukt. De vraag is welke waarborgen je hiervoor als or wil inbouwen. Uitstekende informatievoorziening van bestuurder via db naar de gehele or is van groot belang. Maak goede afspraken hoe dat te regelen. Ook zou ik afspraken maken over een escalatiemogelijkheid. Wat kunnen or-leden doen als zij het écht niet eens zijn met de gang van zaken? 

Categorie: > OR

Vooropgesteld: het is verstandig als mens, maar ook als medewerker en or-lid, het nieuws nauwgezet te volgen via officiële kanalen.

Zo blijf je goed op de hoogte van de actualiteit en de feiten. Daarnaast is het verstandig om met je bestuurder afspraken te maken over hoe je geïnformeerd wordt over de lokale situatie. 

Het overleg met de or moet in alle gevallen doorgaan, maar de agenda zal nu anders zijn. Het is belangrijk dat je als or op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen en maatregelen die worden genomen in het kader van de coronacrisis. Ga als or vooral het gesprek aan met je bestuurder over zaken die zorgen baren en die spoedeisend zijn. Een daarvan is de veiligheid van medewerkers. Dit kan gaan over ontoereikende beschermingsmiddelen, maar bijvoorbeeld ook over het verminderen van het aantal medewerkers op een groep in verband met besmettingsgevaar of het tijdelijk wijzigen van taken. Veel organisaties hebben momenteel een crisisteam ingesteld. Mogelijk kun je, in overleg met de bestuurder, met een lid van zo’n crisisteam afspraken maken over hoe je als or – via het DB – op de hoogte wordt gehouden. Je kunt daarbij een frequentie afspreken en aanvullend afspreken dat je in uitzonderlijke situaties direct geïnformeerd wordt.

Categorie: > OR

Formeel gezien kan de or bij het adviesrecht conform WOR artikel 26 beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Daar kan de bestuurder worden teruggefloten. 

Voor een instemmingsplichtig besluit, waarin de or niet om instemming is gevraagd of waarin hij deze niet heeft verleend, kan de or conform WOR artikel 27 vijfde lid de nietigheid inroepen. Het besluit mag dan niet worden uitgevoerd. De bestuurder kan bij de kantonrechter om vervangende instemming vragen. Een kantonrechter verleent alleen bij ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ vervangende instemming. 

Echter: je zou als ondernemingsraad onderscheid kunnen maken tussen besluiten die nu genomen moeten worden in het kader van corona en besluiten die over andere zaken gaan. 

Voor wat betreft de tweede categorie adviseren wij de bestuurder te houden aan zijn verplichtingen rondom de wet op de ondernemingsraden. 

Voor wat betreft de eerste categorie zou je met de bestuurder kunnen afspreken (leg schriftelijk vast!) dat hij deze besluiten Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam –  gezien de uitzonderlijke situatie en enkel onder een aantal voorwaarden  – zonder formele procedure kan nemen. 

Je kunt dan denken aan:

  • Besluit is per definitie tijdelijk, bijvoorbeeld voor de duur van 3 maanden;
  • Besluit heeft geen effect op arbeidsvoorwaarden van medewerkers;
  • Besluit heeft geen andere personele consequenties die niet kunnen worden teruggedraaid.

Het is belangrijk dat zowel bestuurder als ondernemingsraad helder communiceren over de status van de besluiten die genomen worden, de rol van de or nu en de rol van de or in de toekomst.

Categorie: > OR

Conform artikel 28 van de WOR heb je als or een stimulerende taak in het kader van goed werkgeverschap. Dat betekent dat je dit goed werkgeverschap actief moet stimuleren in de organisatie. 

In deze situatie is het extra belangrijk om medewerkers duidelijkheid te geven, hun zorgen te erkennen en ook om perspectief te bieden. Een bestuurder kan dit doen door moedig leiderschap te tonen en heel zorgvuldig en goed te communiceren. Dat doe je door feitelijk en rationeel te zijn en te handelen, maar ook door je zorg en waardering voor medewerkers actief te laten blijken en uit te spreken. Daarnaast is het bieden van perspectief belangrijk: we kunnen dit, komen er doorheen en gaan daarna ook weer verder.  Als or is het goed om de communicatie en het optreden van een bestuurder vanuit dat perspectief te bekijken en waar nodig aandachtspunten mee te geven. Voor andere zaken in het kader van goed werkgeverschap, zoals vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, opleiden en ontwikkelen, geldt dat die nu mogelijk even on hold staan. Dat zal verschillen per situatie. Je zou er als or verstandig aan doen hierin mee te bewegen en begrip te tonen voor het feit dat de organisatie nu andere prioriteiten stelt.

Categorie: > OR