FAQ

Deze pagina wordt niet meer geüp­datet en bijgehouden. Voor de meest recente versie van de FAQ kun je voortaan gewoon terecht op onze eigen website www.nu91.nl/veelgestelde-vragen/coronavaccin

Wij krijgen veel vragen van leden over het coronavirus in relatie tot je werk. Hier vind je ons overzicht van de meest gestelde vragen. We hebben de vragen opgedeeld per categorie. Mocht je jouw vraag niet kunnen vinden, kijk dan voor de zekerheid of 1 van de andere categorieën je vraag bevat.

 

Het kan zijn dat de vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Ben je geen lid? Dan kun je NU lid worden. Juist nu, tijdens de coronacrisis, blijkt dat jij en jouw collega’s de spil vormen in het oplossen van een groot maatschappelijk probleem. Zonder te klagen, maar volhardend, verenigd en sterker dan ooit staat iedereen klaar.

 

Dagelijks spreken wij mensen uit het werkveld. We horen de zorgen en angsten die spelen rondom het coronavirus. Hierdoor weten we wat er speelt. Met een lidmaatschap kun je bij ons terecht met vakinhoudelijke vragen, voor persoonlijk advies of een luisterend oor. Juist in deze tijd. Daarnaast zijn wij er om jouw belangen te behartigen en zetten we ons in voor jouw beroepsontwikkeling én voor betere voorwaarden.

 

Lid worden? Klik dan hier.

> Arbeidsvoorwaarden

Je rooster staat vast zodra het aan jou is kenbaar gemaakt. De minimale termijn hiervan is per cao verschillend. Het kan zijn dat er nu uren uit je rooster wegvallen, omdat locaties of afdelingen gesloten worden. Het kan ook zijn dat je niet meer flexibel ingezet kunt worden op afdelingen of locaties omdat het risico op besmetting en verspreiding van het virus hiermee groter wordt.
Voor de  uren die uitvallen is het belangrijk dat je je werkgever uitdrukkelijk laat weten dat je beschikbaar bent en blijft om op die uren werkzaamheden te verrichten. Doe dit door bijvoorbeeld een mail te sturen met een overzicht van je uren die vrij zijn gevallen. In de uren die vrijkomen, kun je door je werkgever gevraagd worden om andere werkzaamheden uit te voeren.  te verrichten.
Indien er geen andere werk voorhanden is, kan de werkgever geen min-uren rekenen in het kader van de jaarurensystematiek (JUS). Je werkgever moet jou namelijk in de gelegenheid stellen om je uren te kunnen werken. Wel kan je werkgever je vragen om op andere uren te komen werken dan je oorspronkelijk ingeroosterd was, maar dit kan in beginsel alleen in onderling overleg.

Belangrijk om te weten is dat in de verschillende zorg cao’s is opgenomen dat er een arbeidsduur geldt per jaar, de zogenaamde jaarurensystematiek (JUS) of per week. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat er werk is voor die uren voor de medewerker. De Corona-crisis doet hier niets aan af. Er zijn geen afspraken gemaakt met de werkgeversorganisaties dat er tijdens deze crisis anders met deze cao-bepalingen wordt omgegaan. Wel of geen Corona-crisis, de cao is dus gewoon van toepassing.

Kortom, min-uren opbouwen omdat er geen werk voorhanden is, is niet mogelijk. Blijft jouw werkgever wel min-uren schrijven en ben je lid, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Wil je meer weten over min-uren lees dan ook dit artikel op onze website.

Je rooster staat vast zodra het aan jou is kenbaar gemaakt. De minimale termijn hiervan is per cao verschillend. Het kan zijn dat er uren uit je rooster wegvallen, omdat locaties of afdelingen gesloten worden. Het kan ook zijn dat je niet meer flexibel ingezet kunt worden op afdelingen of locaties omdat het risico op besmetting en verspreiding van het virus hiermee groter wordt. Voor de  uren die uitvallen is het belangrijk dat je je werkgever uitdrukkelijk laat weten dat je beschikbaar bent en blijft om op die uren werkzaamheden te verrichten. Doe dit door bijvoorbeeld een mail te sturen met een overzicht van je uren die vrij zijn gevallen.
Je werkgever kan jou niet verplichten verlof op te nemen als er minder werk is. Je bepaalt immers zelf wanneer je van je vrije dagen wilt genieten. De werkgever kan jou wel vragen om elders te werken.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Je rooster staat vast zodra het aan jou is kenbaar gemaakt. De minimale termijn hiervan is per cao verschillend. Kijk in jouw cao welke termijn voor jouw organisatie van toepassing is. De Corona-crisis doet hier niets aan af. Er zijn geen afspraken gemaakt met de werkgevers dat er tijdens deze crisis anders met deze cao-bepalingen wordt omgegaan. Wel of geen Corona-crisis, de cao is dus gewoon van toepassing en de werkgever kan dus niet eenzijdig een rooster aanpassen als het rooster al definitief is.

Op het moment dat er wel een wijziging plaatsvindt doordat bijvoorbeeld een client overlijdt, kan je vervangende werkzaamheden doen. Zijn die er niet? Dan valt dit uitvallen in de risicosfeer van de werkgever. Wel kan er sprake zijn van een verschoven dienst. Waardoor je op een ander moment – dan in eerste instantie gepland stond – moet werken. Ook dit is echter na overleg met jou.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Je rooster staat vast zodra het aan jou is kenbaar gemaakt. De minimale termijn hiervan is per cao verschillend. Kijk in jouw cao welke termijn voor jouw organisatie van toepassing is.

De Corona-crisis doet hier niets aan af. Er zijn geen afspraken gemaakt met de werkgevers dat er tijdens deze crisis anders met deze cao-bepalingen wordt omgegaan. Wel of geen Corona-crisis, de cao is dus gewoon van toepassing en de werkgever kan dus niet eenzijdig bepalen dat deze termijnen aangepast worden en je bijvoorbeeld nu een definitief rooster per week krijgt.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Als het gaat om een structurele verandering dan kan dat niet, maar in uitzonderlijke situaties kan de werkgever je vragen om meer te komen werken. Van een werknemer kan goed werknemerschap gevraagd worden en als werknemer dien je gevolg te geven aan redelijke opdrachten van je werkgever. Mocht je redenen hebben die ervoor zorgen dat je niet kunt voldoen aan het verzoek van je werkgever, ga dan met je werkgever in gesprek om te komen tot een oplossing.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Tijdens de corona-crisis mag de werkgever van jou vragen andere werkzaamheden te doen mits je hiertoe bevoegd en bekwaam bent en het een redelijke opdracht betreft. Als je bevoegd en bekwaam bent, moet je het andere werk verrichten tenzij je arbeidsvoorwaarden zich hiertegen verzetten. Indien je niet bevoegd en bekwaam bent, kun je dit bij de werkgever aangeven en hierover in overleg gaan om samen met je werkgever wel passend werk te vinden.

Als je werkgever van jou verlangt dat je andere werkzaamheden gaan verrichten dan dient hij dat goed met jou te bespreken. Als medewerker hoor je te weten weten waar je aan toe bent en wat er in deze situatie van jou verwacht wordt. Het is belangrijk dat je weet bij wie je je vragen kan stellen, hoe je ingewerkt gaat worden, wat je nieuwe rooster wordt etc.

 Ook kan de OR een rol spelen. Als het gaat om de wijziging van werkzaamheden heeft de OR adviesrecht (artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden). Je kunt dus ook bij de OR te rade gaan over de afspraken die daarover zijn gemaakt. Als de communicatie onvoldoende is, kan de OR dit ook aankaarten bij de Raad van Bestuur.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Het kan zijn dat je werkgever terughoudend is met het akkoord gaan met vakantieaanvragen. Dit kan komen doordat de versoepeling van maatregelen kan leiden tot een stijging in het aantal patiënten of dat men meer werk verwacht omdat de reguliere zorg weer opgestart wordt.

Wat zijn je rechten in deze?
Afspraken over het opnemen van vakantie gelden onverkort zoals ze in de diverse zorg-cao’s staan. Dat betekent dat je in een jaar de gelegenheid moet hebben om de in dat jaar opgebouwde vakantie op te nemen én dat je tenminste aanspraak kan maken op een vakantie van drie weken aaneengesloten. Zie hiervoor de cao ziekenhuizen artikel 12.1.4, de cao GGZ Hoofdstuk 2 artikel 13. In de cao UMC’s wordt de werknemer in artikel 7.1.3 zelfs verplicht elk jaar een vakantie op te nemen van tenminste 2 weken.

Hoe die vakantie wordt gespreid zodat niet iedereen in dezelfde periode op vakantie gaat, is meestal geregeld in een instellingsregeling waarmee de ondernemingsraad akkoord moet gaan. Je werkgever kan wel je toegezegde vakantieperiode wijzigen als er zich bijzondere omstandigheden voordoen die hij bij het toekennen van je vakantiedata niet kon voorzien.
Het moet dan wel duidelijk zijn dat zonder jou het functioneren van de instelling, de dienst of de afdeling ernstig in gevaar komt.
Bij het intrekken van je vakantie moet je werkgever aangeven wanneer je dan wel op vakantie kan. Dit kan ook liggen na 1 juli, waarmee jouw vakantiedagen van het jaar daarvoor dus niet op 1 juli komen te vervallen. De werkgever moet reeds gemaakte kosten vergoeden.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Medewerkers verbieden om naar het buitenland op vakantie te gaan, mits men zich houdt aan de regels zoals voorgeschreven door de overheid en het RIVM, is volgens NU’91 ethisch onjuist.
Daarnaast is inhouding van loon tijdens een eventuele quarantaine periode een zware sanctie. Het is in de huidige situatie nog niet bekend hoe een rechter hier exact tegenaan kijkt. Wel kunnen wij een verwachting uitspreken.
 
Code rood en oranje
Bij code rood worden alle reizen door de Rijksoverheid afgeraden. Eveneens wordt ontraden om naar landen te reizen die code oranje hebben, behalve als het echt noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen hier niet onder en worden daarom afgeraden. Ga je toch, dan is het dringende advies van de Rijksoverheid om bij terugkomst in Nederland meteen twee weken in quarantaine te gaan.
 
Als je er als werknemer bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land waar code rood of oranje geldt, weet je dat van je verwacht wordt dat je na terugkeer in quarantaine moet. Behalve in het geval dat je thuis kunt werken, betekent dit dat je je werk niet kunt doen. Omdat je dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat je je arbeid niet verricht in jouw risicosfeer ligt. Dit zou dan kunnen betekenen, dat je tijdens de periode van quarantaine geen recht op loon hebt als je je werk niet kunt doen.
 
Code geel
Naar gebieden met code geel kun je op vakantie, maar blijf je waakzaam, aldus de Rijksoverheid. De situatie kan immers plotseling veranderen.
 
In de meeste Europese landen geldt op dit moment een geel reisadvies. Omdat reizen naar die landen niet ontraden wordt, zal een verandering van de situatie waardoor de werknemer tijdens de vakantie of na terugkeer toch in quarantaine moet (waarschijnlijk) niet in de risicosfeer van de werknemer vallen. Dat betekent dus dat je werkgever je dient door te betalen gedurende deze periode. Dit kan overigens anders liggen als er al signalen waren dat code geel zou kunnen wijzigen in oranje.
 
Indien je als werknemer niet kunt terugkeren naar Nederland is het van belang dat je je werkgever hiervan direct op de hoogte stelt. Wanneer je wel kunt terugkeren maar in quarantaine moet, doe je er verstandig aan om je schriftelijk beschikbaar te stellen voor werk.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord niet van toepassing is op jouw specifieke situatie. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Een eenmaal toegekende vakantie kan helaas niet zomaar eenzijdig ingetrokken worden. Dit ligt anders als je vakantie nog niet is goedgekeurd Het komt dus aan op een goed gesprek. Hierbij dient je werkgever zich wel op te stellen als een ‘goed werkgever’.

Op dit moment is iedereen hard nodig en wellicht zijn er werkzaamheden die je kan verrichten, al dan niet in je eigen functie of op je eigen afdeling. Maar wees je er ook bewust van dat het nuttig kan zijn om vrij te zijn, zodat je na je vakantie of vrije dagen weer gezond en veilig aan het werk kan.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

 Ja, onder bepaalde voorwaarden mag dat. De wet en onze cao’s bieden de mogelijkheid om een vakantieaanvraag, waarvoor al toestemming was gegeven, in te trekken. De werkgever moet dan aantonen dat er sprake is van ‘gewichtige redenen’. Ook moet de werkgever de schade van de werknemer vergoeden. De parlementaire geschiedenis geeft als voorbeeld van ‘gewichtige redenen’ dat een werknemer een sleutelpositie vervult binnen het bedrijf en zijn plaatsvervanger ziek wordt. In de huidige situatie kan een werkgever hier  een gerechtvaardigd beroep op doen.  Daarnaast zou de werkgever ook nog een beroep kunnen doen op goed werknemerschap. De gehele verlofaanvraag wordt dan dus ingetrokken.

Als je als medewerker een geplande reis naar het buitenland moet annuleren, dan worden de gemaakte kosten betaald door de werkgever.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Als een werknemer niet kan werken is de hoofdregel dat hij recht heeft op loon, tenzij de reden hiervan voor rekening van de werknemer komt. Als de werknemer is afgereisd voor vakantie toen er nog geen restricties golden, kan een werknemer stellen dat hij recht heeft op doorbetaling van zijn loon op het moment dat hij niet meer terug kan keren naar huis. Hij geniet op dat moment geen vakantie (meer) en kon van tevoren niet weten dat hij niet terug zou kunnen komen. Het betreft hier immers uitzonderlijke omstandigheden. De werknemer kan ook niet worden verplicht om extra vakantiedagen op te nemen. Als de werkgever van tevoren heeft gewaarschuwd voor het verlies van recht op loon/ vakantiedagen indien hij naar het buitenland zou gaan en niet terug kan komen, dan ligt dit mogelijk anders. Deze situatie was echter niet voorzienbaar en zou voor rekening en risico van werkgever behoren te komen.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Op basis van goed werkgeverschap zoals omschreven in Art. 7:611 BW is een werkgever in beginsel verplicht om een werknemer te werk te stellen, tenzij de werkgever kan aantonen gegronde redenen te hebben toelaten tot de werkplek te weigeren. Dit betekent dus in de praktijk dat als je een gevaar bent voor je cliënten/patiënten, je naar huis gestuurd kunt worden.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Ja, als jouw werkgever jou verplicht om preventief thuis te blijven, heb jij recht op doorbetaling van je loon.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

De werkgever moet zorgen voor een goede werkplek. Doordat je thuis werkt, kun je elkaar niet besmetten. Bovendien wordt door de overheid dringend geadviseerd om zo veel mogelijk thuis te werken. Zodoende kan de werkgever dit van jou vragen. Ben je – gezien het soort werk – niet in staat om thuis te werken, dan heb je geen verplichting om te werken. Je behoudt dan zowel je loon als je vakantiedagen.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Als je thuis werkt en je dus niet hoeft te reizen van of voor je werk, dan hoeven er geen reiskosten betaald te worden. Het is een vergoeding en daar moeten werkelijke kosten tegenover staan (reiskosten). En die zijn er nu niet. Er wordt immers niet gereisd.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Als jij met het openbaar vervoer naar je werk gaat, heb je een korte periode recht op doorbetaling van je loon, zodat je kunt zorgen voor vervangend vervoer. Maar wellicht zijn er afspraken te maken, waardoor jouw werktijden enigszins worden aangepast. Hoewel het jouw verantwoordelijkheid is dat je (op tijd) op je werk arriveert, mag hierin van een werkgever vooral in deze tijd wel verwacht worden dat hij meedenkt en enige concessies doet.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

De  Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit bieden ruimte om af te wijken van de gestelde normen. Uiteraard kan dit niet zomaar.  Hiervoor dient overleg plaats te vinden tussen de bonden en de brancheorganisaties.

Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Je hebt voor korte duur recht op calamiteitenverlof en dus op doorbetaling van je loon, zodat je opvang kunt regelen. Als het je niet lukt om (volledige) opvang te regelen, ga dan in overleg met je werkgever en probeer er samen uit te komen. Wellicht kun je op andere uren werken. Overigens is het wel zo dat dat je verlof dient op te nemen voor de uren dat je niet kunt werken.

Zoals gemeld door Minister Slob blijven de scholen en kinderopvang open voor kinderen waarvan beide ouders een ‘vitale functie’ vervullen. Deze regeling blijft van kracht voor de dagen waarop de school nog niet open gaat voor jouw kinderen. Gezinnen waarbij slechts één ouder een vitale functie vervult, moeten eerst alles proberen om zélf opvang te regelen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, kunnen ook deze ouders aankloppen bij de scholen en kinderdagverblijven voor opvang van hun kinderen. Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

NU’91 is een landelijk coördinatiepunt gestart voor zorgprofessionals die kunnen bijspringen tijdens de coronacrisis. Met dit coördinatiepunt hopen we vraag en aanbod bij elkaar te brengen en zodra de nood aan de man is, hebben we een database beschikbaar met extra zorgverleners. Zorgprofessionals die hiervoor in aanmerking komen zijn gepensioneerde verpleegkundigen en verzorgenden, oud-zorgverleners, verpleegkundigen die hun BIG-registratie niet meer hebben of studenten op een zorgopleiding.

Vanwege het grote aantal aanmeldingen hebben wij de handen ineen geslagen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), werkgevers en RegioPlus. Op die manier proberen wij de inzet van extra capaciteit zo gestroomlijnd mogelijk te laten gebeuren. NU’91 vormt samen met de andere partijen een landelijke werkgroep en blijft op deze manier direct betrokken bij het project.

Omdat wij niet altijd goed kunnen inschatten hoe deze uitbraak gaat verlopen, bekijken we per dag waar welke hulp nodig is. Het kan dus zijn dat er al direct contact met je wordt opgenomen, maar het kan ook zijn dat je hulp misschien (nog) niet nodig is en dat we je pas op een later moment zullen benaderen. 

Wil je je aanmelden, klik dan https://www.extrahandenvoordezorg.nl/

Via www.extrahandenvoordezorg.nl vinden nu matches plaats tussen zorgaanbieders en mensen die zich aangemeld hebben. Er ontstaan vragen over de betaling. We hanteren daarbij de volgende lijn voor de inzet van zorgprofessionals (van niveau 2 t/m artsen) :

  • Medewerkers krijgen (extra) uren die ze werken uitbetaald;
  • Zorgprofessionals die nu geen werk meer hebben omdat de zorg is uitgevallen (bijvoorbeeld dagbesteding), behouden hun loon en krijgen alleen de uren die ze extra werken uitbetaald. Zowel zorgorganisatie als medewerkers zijn bereid om deze mensen elders in te zetten;
  • Afspraken worden op lokaal niveau gemaakt tussen zorgorganisatie en medewerker;
  • Met mensen die zich op basis van vrijwilligheid beschikbaar stellen, wordt een vrijwilligersovereenkomst aangegaan.